Voedselbanken Nederland – FAQ

Het vaste basisbedrag:

1. omvat kosten die niet of nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals bankkosten, huisdier, tuin, krant, etc.);

2. geldt als compensatie voor het effect van lagere kosten per persoon, bij toenemende gezinsgrootte.

Kijk hier voor een uitgebreidere opsomming. 

In Nederland leven iets meer dan 1 miljoen mensen in armoede. 1 op de 13 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Er is een grote diversiteit in het klantenbestand: ZZP’ers, Mkb’ers, langdurig zieken, werklozen maar ook mensen met (hypotheek) schulden (genoemde cijfers zijn van voor corona). 

Iets meer dan 1 miljoen mensen leefden in 2019 in een huishouden onder de lage-inkomensgrens, van wie 398 duizend al ten minste vier jaar achtereen (2,5 procent van de bevolking). Volgens de statistieken van het CBS zijn er bijna 1 miljoen mensen in ons land die onder de armoedegrens leven. Daarvan hebben er naar schatting ruim 400.000 honger. Deze mensen komen niet naar de voedselbank om diverse redenen maar waarvan schaamte waarschijnlijk de belangrijkste is. Er is dus nog een wereld te winnen.

Iets meer dan 1 miljoen mensen leefden in 2019 in een huishouden onder de lage-inkomensgrens, van wie 398 duizend al ten minste vier jaar achtereen (2,5 procent van de bevolking). De voedselbanken helpen diegene die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. We doen dit uitsluitend met vrijwilligers.

 

Voedselbanken Nederland, is de landelijke koepelorganisatie waarbij circa 170 plaatselijke voedselbanken en tien distributiecentra aangesloten zijn.

De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken, meestal Voedselbanken Nederland genoemd, is de landelijke koepelorganisatie waarbij circa 170 voedselbanken en tien distributiecentra aangesloten zijn. Voedselbanken Nederland heeft als doel de lokale voedselbanken te ondersteunen bij hun kerntaken en probeert de drempels om naar de voedselbank te gaan zo laag mogelijk te maken. De weg van klanten naar een voedselbank of naar Voedselbanken Nederland moet kort zijn.

Bij de voedselbanken wordt helemaal niemand betaald. Wij werken uitsluitend met vrijwilligers. We noemen hen liever onbetaalde professionals. Het aantal groeide in 2019 tot 12.000. De meeste vrijwilligers zijn betrokken bij het kernproces, het voedselveilig werven en verdelen van voedsel. Maar ook voor alle overige taken, zoals fondsenwerving, financiën, juridische zaken, ICT, secretariaat en communicatie hebben we toppers aan de slag.

171

515

96 procent dekking in Nederlandse gemeenten, 366 gemeenten

Amsterdam, Arnhem, Deventer, Drachten, Groningen, Haaglanden, Meppel, Landgraaf, Rotterdam, Tilburg; 10 dus

12000

38.000 huishoudens, waarvan 35.000 kinderen (= 37%). 100,000 mensen per week

151.000 mensen in 2019 (incl. mensen die maar korte tijd hulp nodig hebben)

Het verstrekken van voedselhulp is bedoeld als noodhulp. Klanten ontvangen max. 3 jaar voedselhulp. Bij de Voedselbank geldt: geen pakket zonder hulpverleningstraject. In overleg met professionele hulpverleners uit het brede sociale domein wordt gekeken hoe een voedselbankklant weer zelfredzaam kan worden Altijd max 3 jaar hulp mogelijk. Dit is de termijn van schuldhulpsanering. 25 procent van de klanten is binnen 3 maanden weg. 52 procent binnen een jaar.

We streven altijd naar 25 producten in een pakket uit de schijf van 5

Dit jaar verwachten we circa 50 miljoen consumenteneenheden uit te delen verdeeld over circa 2 miljoen pakketten.

Nee. Voedselbanken werkt uitsluitend met vrijwilligers, ofwel onbetaalde professionals. Het aantal groeide in 2019 tot 12.000. De meeste vrijwilligers zijn betrokken bij het kernproces, het voedselveilig werven en verdelen van voedsel. Maar ook voor alle overige taken, zoals fondsenwerving, financiën, juridische zaken, ICT, secretariaat en communicatie hebben we toppers aan de slag.

De voedselbanken delen in principe alleen voedsel uit dat anderen geschonken hebben aan de voedselbank. Er wordt door Voedselbanken Nederland (de koepelorganisatie) geen voedsel gekocht. Lokale voedselbanken kunnen in principe wel voedsel bijkopen als er tekorten zijn.

Geld dat de voedselbanken krijgen via sponsors, gebruiken wij voor het betalen van brandstof, transportmiddelen, huur, stroom en dergelijke.

In Nederland gooit men jaarlijks 1,8 tot 2,7 miljoen ton voedsel weg. De helft wordt verspild bij de mensen thuis en de andere helft bij bedrijven en organisaties die voedselproducten maken of verwerken. Deze bedrijven hebben om allerlei redenen soms producten over.

Ja. 38% van alle voedselbanken is al overgestapt van uitgifte van voedsel naar een winkelconcept. Klanten krijgen geen pakketten meer aangereikt in een kratje, maar kunnen zelf hun boodschappen pakken (door corona soms tijdelijk teruggedraaid).

Bij de aanmelding bij de voedselbank zijn vrijwel altijd professionele hulpverleners betrokken. Het verstrekken van een voedselpakket is immers bedoeld als noodhulp. Doordat er professionele hulpverleners bij de aanvraag betrokken zijn, wordt er breder gekeken naar de problemen die spelen rondom het betreffende gezin en kan er ook gewerkt worden aan structurele oplossingen. Kortom geen pakket zonder hulpverleningstraject. De ervaring leert dat de klanten van de voedselbanken gemiddeld minder dan een jaar lang voedselhulp krijgen. Daarna is er een zodanige verbetering bewerkstelligd dat men niet meer voldoet aan onze financiële criteria om in aanmerking te komen voor een voedselpakket.

Voor de adresgegevens van de voedselbank bij jou in de buurt kijk je op onze website. http://voedselbankennederland.nl/ik-zoek-hulp/voedselbank-in-de-buurt/

Vrijwel alle voedselbanken hebben behoefte aan voedsel. Maar slechts een enkeling deelt ook zaken als speelgoed en meubels uit. Wil je contact opnemen met de voedselbank in jouw gemeente als je non-food aan wilt bieden? En anders kun je de lokale Kringloop er vast blij mee maken.

Landelijk hebben wij geen verlanglijstje met hardware. Lokale voedselbanken kunnen wel soms bepaalde zaken gebruiken, bijv. voor de inrichting van de voedselbank (koelingen, kratten, graag aanvullen) of transportmiddelen. Indien je wellicht hierin kunt voorzien wil je dan contact op nemen me de plaatselijke voedselbank? http://voedselbankennederland.nl/ik-zoek-hulp/voedselbank-in-de-buurt/

Er zijn regelmatig in supermarkten actie’s t.b.v. de voedselbanken, waarbij klanten gevraagd worden producten te kopen. Hieraan kun je een bijdrage leveren. Je kunt ook vrijwilliger worden. Kijk op de website van jouw lokale voedselbank. Of kijk op www.werkebijvoedselbanken.nl

Voedselbanken Nederland kent een (door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurde) geschillenregeling. Deze regeling is opvraagbaar. mail naar welkom@voedselbankennederland.nl of kijk op de website voor de uitgebreide klachtenprocedure. http://voedselbankennederland.nl/wat-we-doen/klachten-over-voedselbank/

Dat kan. De naam ‘voedselbank’ is niet geregistreerd. De voedselbanken die aangesloten zijn bij Voedselbanken Nederland werken allemaal volgens dezelfde principes. Op onze website kun je zien welke voedselbanken aangesloten zijn bij onze organisatie.nnAls een voedselbank niet bij ons is aangesloten, is er geen garantie dat die volgens dezelfde principes werkt als wij (alleen met vrijwilligers, iedereen onbetaald, geen geld aan de strijkstok, alle klanten worden op dezelfde manier behandeld zonder te discrimineren etc.

Nee, de Voedselbank voor Kinderen en de Voedselbank voor Dieren zijn andere organisaties en niet gekoppeld aan Voedselbanken Nederland. De criteria die zij hanteren hoeven dus niet hetzelfde te zijn als die van ons. Geld dat je aan hen doneert komt ook niet bij ons terecht.

Voedselveiligheid is van het grootste belang. Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat het eten dat ze krijgen voedsel veilig is. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft speciaal voor de voedselbanken in Nederland een document opgesteld, met richtlijnen waaraan men moet voldoen om veilig met voedsel te kunnen en mogen werken. De voedselbanken werken volgens het Handboek Voedselveiligheid dat werd vastgesteld in overleg met de NVWA. Inmiddels zijn alle circa 170 aangesloten voedselbanken ‘GROEN’ gecertificeerd (en alle distributiecentra) en voldoen dus aan wetgeving en eisen op het gebied van voedselveiligheid. Er worden jaarlijks steekproefsgewijs controles gehouden bij alle voedselbanken.

Nul. Voedselbanken Nederland en de aangesloten lokale voedselbanken werken uitsluitend met vrijwilligers en betalen geen salarissen. Ook niet aan bestuurders.

Het verstrekken van voedselhulp is bedoeld als noodhulp. Klanten ontvangen max. 3 jaar voedselhulp. Bij de voedselbank geldt: geen pakket zonder hulpverleningstraject. In overleg met professionele hulpverleners uit het brede sociale domein wordt gekeken hoe een voedselbankklant weer zelfredzaam kan worden. 25 Procent van de klanten is binnen 3 maanden weg. 52 Procent binnen een jaar.

Je kunt in principe maximaal 3 jaar klant zijn bij een voedselbank. Tussentijds vinden er regelmatig herbeoordelingen plaats. Dit gebeurt door de lokale voedselbank, de gemeente of een andere professionele instantie. Ongeveer 90% van de klanten functioneert vrij snel weer zelfstandig. Het is aan individuele voedselbanken om te beoordelen hoe om te gaan met klanten die na drie jaar nog steeds aan de toekenningscriteria voldoen.

De voedselbanken hebben twee hoofddoelstellingen geformuleerd:• het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen • het voorkomen van verspilling van goed voedsel. Wij zijn dus op zoek naar voedsel dat anders vernietigd zou worden. Als een voedselbank lokaal niet in staat is om een minimaal pakket samen te stellen, hebben ze toestemming om incidenteel eten te kopen.

De overheid erkent dat het een maatschappelijk probleem is als de voedselbanken te weinig voedsel hebben en het aantal klanten tegelijkertijd groeit t.g.v. de economische crisis. De overheid doneert geen geld, maar heeft een vangnet toegezegd. Als de voedselbanken door de snelle groei voedsel te kort komen, kunnen ze bij de landelijke overheid hulp krijgen. Vanuit het vangnet kan de overheid voedsel beschikbaar stellen op het moment dat er dus onvoldoende voedsel voor de voedselbankklanten beschikbaar is. Dit wordt gefinancierd uit het ESF-programma; 8 miljoen in de komende 7 jaren.

Wij adviseren je om eerst contact op te nemen met de verantwoordelijke persoon bij jouw voedselbank om het probleem ter plaatse op te lossen. Als het probleem na één of meerdere gesprekken nog steeds niet opgelost is, kun je contact opnemen met het Voedselbank Servicecentrum.  Een uitgebreide beschrijving van onze klachtenprocedure vind je op onze website. http://voedselbankennederland.nl/wat-we-doen/klachten-over-voedselbank/

Voedselbanken Nederland kent een (door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurde) geschillenregeling. Deze regeling is opvraagbaar bij het VB servicecentrum. Klik hier voor de uitgebreide klachtenprocedure.

Informatie over voedselveiligheid is te vinden op deze pagina en in de kennisbank Voedingsbodem (alleen toegankelijk voor vrijwilligers van de voedselbanken). Als dit onvoldoende informatie geeft, stuur dan een mail naar teamvoedselveiligheid@voedselbankennederland.nl.

Bij onze leveranciers komen wel eens gebruikte koel- en vriescontainers vrij die gratis ter beschikking gesteld worden aan de voedselbanken. Er is sprake van een wisselend aanbod, dus de beschikbaarheid is afhankelijk van het moment. Als je geïnteresseerd bent in de mogelijkheden, kun je contact opnemen met welkom@voedselbankennederland.nl.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) stelt elk jaar de criteria op zorgvuldige wijze vast. Heb je inhoudelijke vragen over deze criteria? Je kunt ze stellen via welkom@voedselbankennederland.nl

Je kunt contact opnemen met jouw lokale voedselbank. Klik hier voor de adresgegevens.

Je kunt contact opnemen met jouw lokale voedselbank. Klik hier voor de adresgegevens.

Helaas moeten wij strakke criteria hanteren om mensen in aanmerking te laten komen voor voedselhulp. Voedselbanken willen de criteria graag verruimen, maar ontvangen nu nog niet genoeg voedsel om alle mensen die honger hebben van voedsel te voorzien. Mensen die net boven de criteria uitkomen komen niet in aanmerking voor voedselhulp. Twijfel je of jij in aanmerking komt? Bel gerust naar de voedselbank bij jouw in de buurt.

Wij adviseren je om eerst contact op te nemen met de verantwoordelijke persoon bij jouw voedselbank om het probleem ter plaatse op te lossen. Als het probleem na één of meerdere gesprekken nog steeds niet opgelost is, kun je contact opnemen met het Voedselbank Servicecentrum, (tel 088 543 543 5).  Een uitgebreide beschrijving van onze klachtenprocedure vind je hier.

In theorie zou iedereen in Nederland – wanneer zij gebruik maken van alle bestaande voorzieningen –  voor zichzelf moeten kunnen zorgen. In de praktijk gebeurt het al te vaak dat door allerlei oorzaken mensen onvoldoende geld overhouden om het gezin te voorzien van primaire levensbehoefte: voedsel. Dan is er dus de voedselbank. Wij bieden ondersteuning zodat mensen de tijd krijgen de obstakels weg te nemen die hen belemmeren in eigen onderhoud te kunnen voorzien.

Om mensen in deze situaties te kunnen blijven ondersteunen kan onze steun dan ook niet oneindig zijn. Voedselbanken bieden noodhulp. De 3 jaar is afgeleid van de termijn waarbinnen normaliter ook schuldsanering opereert en waarbinnen men mag verwachten dat de obstakels overwonnen zijn.