Armoede in Nederland

Armoede in Nederland neemt toe. Het aantal mensen dat tijdelijk of langdurig in armoede leeft, groeit. De voedselbank helpt de mensen die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten.

Armoedegrens in Nederland

Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) berekend armoede met de lage inkomensgrens. De armoedegrens in Nederland ligt op 1090 euro voor alleenstaande, 1660 euro voor eenoudergezin met twee minderjarige kinderen, 1530 euro voor een paar en 2080 euro voor een paar met twee minderjarige kinderen. Iets meer dan één miljoen mensen leven in Nederland onder de armoedegrens.

Soorten armoede

Er zijn verschillende soorten armoede. We spreken in Nederland over absolute armoede als mensen leven onder de lage-inkomensgrens en bijvoorbeeld niet beschikken over (gezond) voedsel, huisvesting, toegang tot gezondheidszorg (zoals een zorgverzekering) of geen mogelijkheden hebben om verder te leren. Relatieve armoede verwijst naar de levensomstandigheden van een individu of groep in verhouding met zijn/haar omgeving. Sociale armoede betekent dat mensen niet mee kunnen doen aan het normale maatschappelijk leven, omdat er geen geld is voor een sportclub, voor schoolactiviteiten, een uitstapje van de bejaardenvereniging of bijvoorbeeld voor internet.

Armoede in Nederland in cijfers

Het aantal Nederlanders dat moet leven van een laag inkomen is in 2019 slechts minimaal afgenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Vorig jaar maakte 6,2 procent van de Nederlanders deel uit van een huishouden dat leeft onder de zogenoemde ‘lage-inkomensgrens’, tegenover 6,3 procent in 2018. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het risico op armoede schommelt al vier achtereenvolgende jaren rond hetzelfde percentage.

Wat zijn de oorzaken van armoede in Nederland?

Armoede in Nederland kan allerlei oorzaken hebben. Denk aan veranderingen in je leven met grote financiële gevolgen zoals een scheiding of faillissement. Ook persoonlijke factoren zoals een chronische ziekte of een licht verstandelijke beperking, stijgende kosten voor levensonderhoud, werk dat te weinig betaalt om van te kunnen leven of een te groot bestedingspatroon kunnen voor armoede zorgen.

Armoederisico relatief groot in handel, vervoer en horeca

Zelfstandigen kennen een relatief grote spreiding in armoederisico. ZZP’ers spannen in dit opzicht de kroon. Het armoederisico van ZZP’ers varieerde in 2018 van 1,7 procent in de financiële dienstverlening tot 11,7 procent in de bedrijfstak cultuur, recreatie en overige dienstverlening en 12,0 procent in handel, vervoer en horeca. Laatstgenoemde sectoren zitten nu in de hoek waar door corona de meeste klappen vallen.

Wat zijn de gevolgen van armoede in Nederland?

De gemeenten helpen mensen in armoede, zodat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving. Als onderdeel van armoedebestrijding in Nederland geeft het kabinet gemeenten extra geld om armoede bij inwoners aan te pakken en hulp te bieden bij schulden. De gevolgen van armoede zijn namelijk groot. Er is minder kans op een opleiding en het heeft invloed op je woonsituatie en gezondheid. Naast schaamte en stress kunnen sociaal isolement, eenzaamheid en depressies een gevolg zijn van armoede.

Voedselbank kan jou helpen

Ben of ken je iemand die in armoede leeft en ben je benieuwd of je in aanmerking komt voor een voedselpakket van Voedselbank? Bekijk hier hoe we kunnen helpen.

Wellicht ook interessant voor jou

Deel dit bericht op sociale media